top of page
Cleaning with a Mop

Allmänna villkor

Nedan presenteras våra allmänna villkor som gäller när du som företag köper städtjänster av oss på Slipp Städning

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan Slipp Tjänster I Sverige AB 559342-9698, nedan benämnt 'Slipp Städning' och det företag, nedan benämnt 'Kunden' eller 'Kund' som ingått avtal om städtjänster, nedan benämnt 'Avtalet'. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade tjänster mellan Kunden och Slipp Städning om inget annat anges i separat avtal. Vid löpande uppdrag används dessa allmänna villkor som komplement om inget annat anges i separat avtal.

Avtalet

Avtalet ingås mellan Kund och Slipp Städning när bokning utav städning görs. 

Kommunikation mellan Kunden och Slipp Städning

Kunden ska vid ingående av avtal uppge den e-post samt telefonnummer som Slipp Städning kan använda för att kommunicera med Kunden. Kunden ansvarar för att ange en korrekt e-post och ett korrekt telefonnummer. Slipp Städning nås alltid på info@slippstadning.se eller på telefonnummer 031 - 13 16 10.

Förändringar i Avtal och allmänna villkor

Eventuella förändringar i Avtalet meddelas Kunden via e-post. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne ej godkänner ändringarna. Om Kunden ej inkommit med någon invändning anses ändringarna ha accepterats.

Prisjusteringar

Gällande prisjusteringar av våra tjänster följer vi det städindex som SCB tagit fram för Almega. Städindex är av typ faktorprisindex. Ett faktorprisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som
ingår i den aktuella verksamheten.

Frånvaro hos ordinarie medarbetare

På Slipp Städning strävar vi efter att alltid erbjuda samma medarbetare till dig som Kund. Dock är vi på Slipp Städning vanliga människor vilket innebär att ibland kan en sjukdom eller andra angelägenheter komma emellan jobbet och vårt privatliv. Det är Slipp Städnings ansvar att se till att ersättare finns på plats inom max tre (3) arbetsdagar.

Städtid och städdag

Du som Kund får alltid samma städtid om inget annat avtalats. Byte av städtider och städdagar görs i samråd med Slipp Städning.

Städupplägg

Vad som ingår i respektive städtjänst framgår av avtalet. Önskemål om förändringar och tilläggsbeställningar ska ske skriftligen till info@slippstadning.se och kan inte göras när vi är på plats hos er och utför städningen. 

Semester och röda dagar

Slipp Städning utför städning alla vardagar om året. Inbokade städtillfällen som infaller på röda dagar flyttas till närliggande dag. Slipp Städning meddelar Kunden om sådan förändring sker.

Åtkomst till städobjekt

Slipp Städning måste ha fri åtkomst till städobjektet vid Kundens städtid och städdag. Med fri åtkomst menas att Slipp Städning kan komma in i städobjektet under överenskommen tid samt lämna när städningen är klar. Kunden måste säkerställa att portkoder, larmkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella.

Om Slipp Städning ej fått åtkomst till städobjektet på utsatt tid kommer Slipp Städning försöka kontakta Kunden på Kundens angivna telefonnummer för att få åtkomst till städobjektet. Om Slipp Städning inte når Kunden inom 15 minuter, från inplanerad städtid, anses städtiden förverkad och Kunden debiteras för en ordinarie städning.

Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet och trygghet är något som Slipp Städnings Kunder och medarbetare ständigt ska känna. Det ska genomsyre vårt arbete och våra rutiner. 

 

Nedan följer några av våra viktiga säkerhetsaspekter:

  • Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, sköts i samband med vårt affärssystem. Här kvitterar vi ut nycklar och skriver även kvittenser till dig som Kund.

  • Nycklarna förvaras i ett säkerhetsklassat nyckelskåp som endast vi på Slipp Städning har tillgång till. Nycklarna är märkta med en identifieringskod och inte med Kundens namn. Identifieringskoden har endast medarbetare som är bokade på Kundens uppdrag samt Slipp Städnings ledning tillgång till.

  • Larm och portkoder förvaras säkert i vårt system. Även här är det endast medarbetare som är bokade på Kundens uppdrag samt Slipp Städnings ledning tillgång till.

Priser och fakturering

Priset som offererats till dig som Kund är det som gäller. Eventuella prisjusteringar kommer att meddelas dig via e-post. Fakturering sker släpande, den siste varje månad utförande med en kredittid på 20 dagar om inget annat avtalats. För andra önskemål kring fakturering, vänligen kontakta info@slippstadning.se.

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av Avtalet skall parterna i första hand och efter bästa förmåga söka finna en gemensam lösning. Tvist som inte kan lösas genom gemensam lösning ska avgöras av allmän domstol, med tillämpning av svensk lag.

Force Majeure

Slipp Städning är befriad från ansvar för bristande fullgörandet av sina förpliktelser i Avtalet om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Slipp Städning inte rimligen kunnat förutse eller råda över.

 

Som befriande omständighet ska bl.a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, epidemi, pandemi, extrema väderförhållanden, sabotage, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

Överlåtelsepart får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Slipp Städning får dock utan sådant godkännande överlåta Avtalet till annat koncernbolag, eller till extern aktör som genom förvärv eller på annat sätt övertagit hela eller delar av aktuell rörelse hos Slipp Städning.

Övriga frågor

För övriga frågor gällande er städning ber vi er att ta kontakt med oss via e-mail på info@slippstadning.se alternativt på telefonnummer 031 - 13 16 10

Almega Serviceföretagen

Alla våra medarbetare som arbetar med städning omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Hemserviceföretagen och Kommunal. 

Kollektivavtalen kompletterar lagar och förordningar samt interna policys och riktlinjer och säkerställer att all fältpersonal har avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och pension. 

Våra städtjänster

Office Meeting

Kontorsstädning

För en trivsam och ren arbetsplats

Washing Window

Fönsterputsning

När era fönster behöver bli skinande rena

Empty Classroom

Skola & förskola

Löpande städning i skolor och förskolor

Soap Refills_1

Förbrukningsmaterial

När ni inte orkar sköta förbrukningen

Students on Staircase

Trappstädning

Städning av trappor i förening eller företag

Workers in Building Site

Byggstädning

När bygget är klart och all smuts ska bort

Zero Waste Store

Butikstädning

När er butik behöver städas

Stacked Floor Mat Rolls

Entrémattor

När ni behöver nya entrémattor

Floor Cleaner

Golvvård

När ert golv behöver bli skinande rent

Movers

Flyttstädning

När ni ska flytta ifrån era lokaler

Floor Mopping

Lokalstädning

När era lokaler behöver bli rena

Coffee Drip

Kaffemaskiner

När ni vill ha färskt kaffe på er arbetsplats

Vad säger våra kunder?

Boka in ett kostnadsfritt möte

Tack! Vi återkopplar inom kort

bottom of page