top of page
Cleaning Materials

Allmänna villkor

Nedan presenteras våra allmänna villkor som gäller när du som privatperson köper städtjänster av oss på Slipp Städning

Kollektivavtal och nöjda medarbetare

Nöjd-kundgaranti

Högkvalitativ hemstädning

Inga bindningstider och kostnadsfri ombokning

Inga dolda kostnader

Betalning via faktura

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan Slipp Tjänster I Sverige AB 559342-9698, nedan benämnt 'Slipp Städning' och den privatperson, nedan benämnt 'Kunden' eller 'Kund' som ingått avtal om hushållsnära tjänster, nedan benämnt 'Avtalet'. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade tjänster mellan Kunden och Slipp Städning om inget annat anges i separat avtal. 

Avtalet

Avtalet ingås mellan Kund och Slipp Städning när bokning utav städning görs. Som Kund har du rätt enligt lag att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts.

Avbokning

Reglerna kring avbokning av våra tjänster för privatpersoner skiljer sig något beroende på vad det är för typ av städtjänst du har bokat. Anledningen till detta beror på att vissa städningar som t.ex. flyttstädning kräver en större personaltillgång än hemstädning. Reglerna kring avbokning framgår nedan.

Hemstädning

 • Avbokning av hemstädningen ska ske minst 48 timmar innan städningen utförs för att undvika debitering. 

 • Görs avbokningen av hemstädning senare än 48 timmar innan städningen utförs debiteras en avbokningsavgift på 250 kronor inkl. moms som avser täcka kostnader för exempelvis uppbokad personal.

Storstädning

 • Avbokning av storstädningen ska ske minst 7 dagar innan städningen utförs för att undvika debitering. 

 • Fram till och med den tredje (3:e) dagen innan avtalat städdatum faktureras 550kr inkl. moms. för avbokad tjänst.

 • Sker avbokningen efter ovanstående nämnda datum (48h innan städdatumet och framåt) faktureras det fulla beloppet på avtalat pris oavsett orsak. Avgiften avser bland annat kostnader för uppbokad personal samt nekande av kunder som önskat samma tid.

Flyttstädning

 • Avbokning av flyttstädning ska ske minst 10 dagar innan städningen utförs för att undvika debitering. 

 • Fram till och med den tredje (3:e) dagen innan avtalat städdatum faktureras 550kr inkl. moms. för avbokad tjänst.

 • Sker avbokningen efter ovanstående nämnda datum (48h innan städdatumet och framåt) faktureras det fulla beloppet på avtalat pris oavsett orsak. Avgiften avser bland annat kostnader för uppbokad personal samt nekande av kunder som önskat samma tid.

Fönsterputsning

 • Avbokning av fönsterputsning ska ske minst 48 timmar innan fönsterputsningen utförs för att undvika debitering. 

 • Görs avbokningen av fönsterputsning senare än 48 timmar innan fönsterputsningen utförs debiteras en avbokningsavgift på 250 kronor inkl. moms som avser täcka kostnader för exempelvis uppbokad personal.

Skatteavdrag för privatpersoner (RUT)

När du som privatperson köper städtjänster av oss på Slipp Städning har du som privatperson rätt till 50% avdrag på hela arbetskostnaden genom RUT-avdraget. Detta gör att det faktiska pris du betalar blir lägre samtidigt som vi får kompensation från Skatteverket så att vi kan betala högre löner till våra medarbetare. Det personnummer som anges vid bokning utav någon av våra städtjänster är det som kommer att användas för skatteavdrag. Finns inte utrymme för skattereduktion kommer du som Kund att faktureras städningens fulla belopp. Vid offert framgår om priset vi offererat är efter eller innan RUT-avdrag.

Kommunikation mellan Kunden och Slipp Städning

Kunden ska vid bokning av städtjänst uppge den e-post samt telefonnummer som Slipp Städning kan använda för att kommunicera med Kunden. Kunden ansvarar för att ange en korrekt e-post och ett korrekt telefonnummer. Slipp Städning nås alltid på info@slippstadning.se eller på telefonnummer 031 - 13 16 10.

Förändringar i Avtal och allmänna villkor

Eventuella förändringar i Avtalet meddelas Kunden via e-post. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne ej godkänner ändringarna. Om Kunden ej inkommit med någon invändning anses ändringarna ha accepterats.

Prisjusteringar

Gällande prisjusteringar av våra tjänster följer vi det städindex som SCB tagit fram för Almega. Städindex är av typ faktorprisindex. Ett faktorprisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som
ingår i den aktuella verksamheten.

Frånvaro hos ordinarie medarbetare

På Slipp Städning strävar vi efter att alltid erbjuda samma medarbetare till dig som Kund. Dock är vi på Slipp Städning vanliga människor vilket innebär att ibland kan en sjukdom eller andra angelägenheter komma emellan jobbet och vårt privatliv. Skulle er ordinarie medarbetare vara frånvarande kommer ni att bli kontaktade och erbjudas att städningen utförs av en annan medarbetare. 

Tidsåtgång för städning

Innan första städtillfället utförs får du som Kund en uppskattning på hur lång tid städningen kommer ta. Detta är dock endast en uppskattning och kan komma att ändras beroende på hur smutsigt det är i bostaden. Gällande fakturering rapporterar alltid våra medarbetare hur lång tid städuppdraget har tagit och vid fall där städningen debiteras på timbasis är det detta underlag vi använder för att fastställa fakturan till dig som kund. 

Städtid och städdag

Du som Kund får alltid samma städtid om inget annat avtalats. Byte av städtider och städdagar görs i samråd med Slipp Städning.

Städupplägg

Vad som ingår i respektive städtjänst framgår av den checklista som finns bifogad på respektive städtjänst sida här på slippstadning.se. Önskemål om förändringar och tilläggsbeställningar ska ske skriftligen till info@slippstadning.se och kan inte göras när vi är på plats hos er och utför städningen. 

Semester och röda dagar

Slipp Städning utför städning alla vardagar om året. Inbokade städtillfällen som infaller på röda dagar flyttas till närliggande dag. Slipp Städning meddelar Kunden om sådan förändring sker.

Åtkomst till städobjekt

Slipp Städning måste ha fri åtkomst till städobjektet vid Kundens städtid och städdag. Med fri åtkomst menas att Slipp Städning kan komma in i städobjektet under överenskommen tid samt lämna när städningen är klar. Kunden måste säkerställa att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Med nycklar inkluderas även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om Slipp Städning behöver tillgång till dessa utrymmen.

Om Slipp Städning ej fått åtkomst till städobjektet på utsatt tid kommer Slipp Städning försöka kontakta Kunden på Kundens angivna telefonnummer för att få åtkomst till städobjektet. Om Slipp Städning inte når Kunden inom 15 minuter, från inplanerad städtid, anses städtiden förverkad och Kunden debiteras för en ordinarie städning utan Rut-avdrag.

Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet och trygghet är något som Slipp Städnings Kunder och medarbetare ständigt ska känna. Det ska genomsyre vårt arbete och våra rutiner. 

 

Nedan följer några av våra viktiga säkerhetsaspekter:

 • Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, sköts i samband med vårt affärssystem. Här kvitterar vi ut nycklar och skriver även kvittenser till dig som Kund.

 • Nycklarna förvaras i ett säkerhetsklassat nyckelskåp som endast vi på Slipp Städning har tillgång till. Nycklarna är märkta med en identifieringskod och inte med Kundens namn. Identifieringskoden har endast medarbetare som är bokade på Kundens uppdrag samt Slipp Städnings ledning tillgång till.

 • Larm och portkoder förvaras säkert i vårt system. Även här är det endast medarbetare som är bokade på Kundens uppdrag samt Slipp Städnings ledning tillgång till.

Priser och fakturering

Priset som offererats till dig som Kund är det som gäller. Eventuella prisjusteringar kommer att meddelas dig via e-post. Fakturering sker efter städuppdragets utförande med en kredittid på 10 dagar. Önskemål om månadsvis fakturering sker till info@slippstadning.se.

Reklamationer och försäkringar

Oberoende av vilken skada som inträffar ska skadan/reklamationen rapporteras senast 24 timmar efter Kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd på 031 - 13 16 10 alternativt till info@slippstadning.se.

Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter utförd städning kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av Kunden desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

 

Skador på fast och lös egendom som golv, spis, kyl, säng och andra möbler kontrolleras i första hand av Slipp Städning tillsammans med Kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Slipp Städning som åsamkat skadan kommer Slipp Städning att ersätta Kunden för skadan. Skador som inte ersätts:

 • Skador som uppkommit på grund av bristande information till Slipp Städning, exempelvis angående skötsel av en viss typ av material.

 • Skador som åstadkommits med anledning av att lös/fast inventarier inte är korrekt monterade eller placerade, exempelvis fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål.

 • Skador på lös eller fast egendom som kräver särskild aktsamhet, där Kunden inte meddelat Slipp Städning om detta.

 • Förslitningsskador på inventarier som uppkommer vid normal och ansvarsfull städning. All information gällande skötsel av material eller egendom som kräver särskild aktsamhet ska skickas till info@slippstadning.se innan städning påbörjas.

Kompensation och prisavdrag

Samtliga reklamationer skickas till info@slippstadning.se. Utbetalningar med ersättning för skada sker endast mot uppvisande av originalkvitto från Kunden till Slipp Städning. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och/eller den nyinköpta varan. Saknas originalkvitto ska Kunden vara beredd att överlämna produkten till Slipp Städning för värdering. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kronor inklusive moms ska Slipp Städning ha rätt att reparera skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om Slipp Städning så önskar.

 

Utbetalningar av skador sker direkt till Kundens bankkonto och ingen kompensation kommer utgå med avdrag mot faktura. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om utbetalning. Kompensation på städmaterial och städutrustning utgår inte. Städmaterial och städutrustning används för att utföra tjänsten. Kunden står för inköp samt underhåll av städmaterial och städutrustning. 

Hantering av personuppgifter

Slipp Städning behandlar personuppgifter i enlighet med gällande krav och lagar. Se gällande integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka här.

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av Avtalet skall parterna i första hand och efter bästa förmåga söka finna en gemensam lösning. Tvist som inte kan lösas genom gemensam lösning ska avgöras av allmän domstol, med tillämpning av svensk lag.

Force Majeure

Slipp Städning är befriad från ansvar för bristande fullgörandet av sina förpliktelser i Avtalet om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Slipp Städning inte rimligen kunnat förutse eller råda över.

 

Som befriande omständighet ska bl.a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, epidemi, pandemi, extrema väderförhållanden, sabotage, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

Överlåtelsepart får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Slipp Städning får dock utan sådant godkännande överlåta Avtalet till annat koncernbolag, eller till extern aktör som genom förvärv eller på annat sätt övertagit hela eller delar av aktuell rörelse hos Slipp Städning.

Övriga frågor

För övriga frågor gällande er städning ber vi er att ta kontakt med oss via e-mail på info@slippstadning.se alternativt på telefonnummer 031 - 13 16 10

Almega Serviceföretagen

Alla våra medarbetare som arbetar med städning omfattas av kollektivavtal slutet mellan Almega Tjänsteförbunden Hemserviceföretagen och Kommunal. 

Kollektivavtalen kompletterar lagar och förordningar samt interna policys och riktlinjer och säkerställer att all fältpersonal har avtalsmässiga löner, försäkringar, semesterersättning och pension. 

Våra städtjänster

Cleaning Mirror

Hemstädning

På veckointervall enligt era önskemål

Mover Packing

Flyttstädning

När ni ska flytta till ett nytt hem

Cleaning Sink

Storstädning

När det behöver bli extra rent i ert hem

Keys To The New Place

Visningsstädning

När ni vill få ert hem städat innan försäljning

Vad säger våra kunder?

Gör en gratis bokningsförfrågan

Tack! Vi återkopplar inom kort

bottom of page